Tupoksi PN

1. KETUA PENGADILAN 

 1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 2. Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 3. Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi tekhnis maupun non tekhnis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 4. Memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
 5. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN

 1. Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 2. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

3. PANITERA/SEKRETARIS

 1. Membantu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
 2. Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
 3. Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 4. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
 5. Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
 6. Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 7. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 8. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 10. Membuat akta dan salinan putusan.
 11. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
 12. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 13. Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 14. Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian dalam lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 15. Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 16. Menyetujui, menolak atau merubah nilai apabila ada keberatan atas penilaian DP3 yang dibuat pejabat bawahan.
 17. Mengesahkan DP3 yang dibuat oleh pejabat bawahan.
 18. Memberi petunjuk dan pengarahan pelaksanaan tugas pada bawahan.
 19. Menegakkan disiplin pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 20. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam jangka waktu yang ditentukan.
 21. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil Panitera, panitera muda dan panitera pengganti. (Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 1986).
 22. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti kepaniteraan (pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) dan pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
 23. Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dan pasal 99 Undang-undang No. 7 tahun 1989. (pasal 61 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.
 24. Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
 25. Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
 26. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan.
 27. Membuat akta-akta
 28. Permohonan banding
 29. Pemberitahuan adanya permohonan banding
 30. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
 31. Pemberitahuan membaca/memerikasa berkas perkara (inzage)
 32. Pemberitahuan putusan banding.
 33. Pencabutan permohonan banding.
 34. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.
 35. Pemberitahuan memori kasasi.
 36. Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi.
 37. Penerimaan kontra memori kasasi.
 38. Tidak menerima memori kasasi.
 39. Pencabutan permohonan kasasi
 40. Pemberitahuan putusan kasasi.
 41. Permohonan peninjauan kembali.
 42. Pemberitahuan adanya peninjauan kembali.
 43. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.
 44. Pencabutan permohonan peninjauan kembali.
 45. Penyampaian salinan putusan Peninjauan kembali.
 46. Pembuatan akta yang menurut Undang-undang peraturan diharuskan dibuat oleh panitera.
 47. Dimana tugas-tugas Panitera tersebut diatas yang menyangkut tentang tugas-tugas diluar pengadilan, sudah barang tentu dibantu oleh Petugas Fungsional lainnya, seperti hanya Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagai perpangjangan tangan dari Panitera itu sendiri.

4. WAKIL PANITERA

 1. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata.
 2. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana.
 3. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas panitera muda hukum.
 4. Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah didisposisi oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris untuk diteruskan ke masing-masing panitera muda untuk penyelesaiannya.
 5. Menerima berkas perkara perdata dan pidana yang telah terdaftar dari Penitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Panitera/Sekretaris untuk ditetapkan Majelis Hakimnya.
 6. Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
 7. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

5. WAKIL SEKRETARIS

 1. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 2. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum.
 3. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan.
 4. Mengadaan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian.
 5. Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanan tugas kedinasan.
 6. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

6. PANITERA MUDA PERDATA

 1. Melakukan administrasi perkara
 2. Mempersiapkan persidangan perkara
 3. Melaksanakan formalitas kelengkapan perkara.
 4. Melaksankan pendaftaran berkas perkara.
 5. Menyerahkan berkas perkara yang telah diregister dan dengan dilengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Panitera/Sekretaris.
 6. Menerima berkas perkara perdata yang telah diminutasi oleh Panitera Pengganti.
 7. Menyimpan surat dan memelihara arsip surat-surat yang berkaitan dengan perkara perdata.
 8. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
 9. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

7. PANITERA MUDA PIDANA

 1. Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.
 2. Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana.
 3. Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah diregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Panitera/ Sekretaris.
 4. Menyerahkan berkas perkara pidana kepada ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 5. Secara teratur mengisi kolom buku register dengan tertib, cermat, lengkap dan tepat waktu.
 6. Menyelenggarakan perpanjangan penahanan.
 7. Melaksana-kan register-register barang bukti dan register putusan.
 8. Membuat Laporan bulanan perkara pidana.
 9. Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana.
 10. Melaksanakan administrasi perkara.
 11. Mempersiapkan persidangan perkara.
 12. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
 13. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

8. PANITERA MUDA HUKUM

 1. Mengevaluasi laporanan bulanan perkara perdata dan pidana.
 2. Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif.
 3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
 4. Menyajikan statistik perkara
 5. Menyusun Laporan perkara
 6. Menyimpan arsip berkas perkara
 7. Melakukan administrasi pendaftaran notaris
 8. Melakukan administrasi pendaftaran Penasehat hukum
 9. Melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum
 10. Melakukan administrasi kewarganegaraan
 11. Melakukan administrasi balai harta peninggalan.
 12. Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berkaitan  dengan tugas-tugas Panitera Muda Hukum.
 13. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

9. URUSAN KEPEGAWAIAN

 1. Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian.
 2. Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 3. Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian.
 4. Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II.
 5. Mengadakan usulan kenaikan pangkat.
 6. Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pensiun janda/laporan pensiun.
 7. Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan DUK pegawai.
 8. Menyelesaikan dan menghimpun DP.3.
 9. Menghimpun dan menyelesaikan Bezetting pegawai.
 10. Mempersiapkan dan mengusulkan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen.
 11. Menyiapkan dan mengusulkan kenikan gaji berkala pegawai.
 12. Menyimpan SK para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
 13. Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 14. Membuat rekapitulasi jumlah pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan, jenis kelamin dan golongan.
 15. Hukuman Disiplin.
 16. Keadaan tenaga teknis peradilan.
 17. Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.
 18. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 yang di wajibkan kepadanya.

10. URUSAN KEUANGAN

 1. Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL – KL.
 2. Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 3. Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 4. Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan BAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 5. Menyusun  rekapitulasi anggaran/Laporan keuangan.
 6. Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran.
 7. Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai.
 8. Membuat SKPP Pegawai pindah/pensiun.
 9. Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP.
 10. Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 11. Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan.
 12. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

11. URUSAN UMUM

 1. Membuat Daftar Inventaris Barang (DIR).
 2. Menempatkan karyawan pada tempat yang benar sesuai dengan ilmu, bakat, kemampuan serta status (SK pengankatannya).
 3. Penataan arsip keluar/masuk sesuai dengan jenis klasifikasi surat.
 4. Mengelola dan menatausahakan Barang Milik Megara.
 5. Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara.
 6. Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 7. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan barang yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 8. Mengadakan kebersihan kantor dan lingkungannya.
 9. Menjaga keamanan kantor dan lingkungannya.
 10. Mengelola dan menatausahakan perpustakaan.
 11. Mengadakan kegiatan kehumasan.
 12. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.